کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه حماسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
صمد بهرنگی, پسرک لبو فروشو چند قصه دیگر براى کودکان. اولدوز, بی ج, ص ۴۰ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
مهرداد بهار, بستور. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٨ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۴۸
صمد بهرنگی, پسرک لبوفروشو چند قصه دیگر. شمس، دنیا, تبریز، تهران, ص ۴٠ص, ۱۳۴۸.
قصه‏ ها و افسانه ‏ها. پدیده, تهران, ص ۱۶۶ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
هرکول. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, ۱۳۴۶.
۱۲۹۰
رستم‏نامه از برای سرگرمی اطفال. حاجی عبدالرحیم علمی, طهران, ص ٢٦ ص, ۱۲۹۰.