کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is کارلو کولودی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
کارلو کولودی, پینوکیو. شرکت ٤٨ داستان، داستانهای ناطق (سوپر اسکوپ), تهران, ص [٣٤]ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, پینوکیو غرق در خوشبختی. سپیده، کورش, بی جا, ص ١٦ ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو. خشایار, بی ج, ص ١٧٣ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو. خشایار, تهرا, ص [١٠]ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
کارلو کولودی, آدمک چوبی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
کارلو کولودی, پینوکیو, آدمک چوبی. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٢٤٠ص, ۱۳۵۱.
کارلو کولودی, پینوکیو: آدمک چوبى. کتابهاى جيبى، فرانکلين, تهران، [نیويورك], ص ۲۴۰ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
کارلو کولودی, میمون گلی کوچولو. نشر اندیشه, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۵۰.
۱۲۶۹
کارلو کولودی, کولودی، کارلو, ش نویسنده. ۱۲۶۹.