کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان‌ جانوری  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جک لندن, آوای وحش. غزالی, تهران, ص ٢٢٤ص, نوشته شده.
جیمز اولیور کروود, سگ شمال. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
یامونا شانکار و شانکار, یامونا, اشکی برای تمساح. پیك دانش آموز, صص ۱۷-۲۰, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
جک لندن, آوای وحش. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۱۶۳ص, ۱۳۵۲.
هرمان ملویل, نهنگ سفید. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۸
جک لندن, آوای وحش. کتابفروشی ایمنی, تهران, ص ٢١٢ص, ۱۳۴۸.
افسانه‏هائى از سرزمین هاى دیگر. پدیده, تهران, ص ١٦٠ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۰
جک لندن, آوای وحش. كتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نیویورك, ص ٢٥١ ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۴
جک لندن, آوای وحش. بنگاه مطبوعاتى صفی علیشاه، فرانكلین, تهران، نیویورك، قاهره، لاهور, ص ١٤٨ص, ۱۳۳۴.