کاربرگه

Found 19 results
فیلترها: کلیدواژه is حکایت  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
علینقی وزیری, خ‍و‌ان‍دن‍‍ی‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ه‍‍اس‍ت‌. علینقی وزیری, بی جا, ص ج, نوشته شده.
فندق شکن. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٥ ص, نوشته شده.
محسن رمضانی, مورچه و کبوتر. پدیده, تهران, ص ۲۲ ص, نوشته شده.
۱۳۵۵
ابوالقاسم انجوی شیرازی, عروسک سنگ صبور. امیركبیر, تهران, ص ۲۶۷ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
قصه های شیرین: برای کودکان. سعیدی, تهران, ص ٩٨ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
احمد شاملو, افسانه های کوچک چینی. ک‍ت‍‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۹ص‌, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
حسن بن علی نظام الملک, ح‍ق‌ و ن‍‍اح‍ق‌, ی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از "س‍ی‍‍اس‍ت‌ ن‍‍ام‍ه‌" خ‍و‌اج‍ه‌ ن‍ظ‍ام‌ ‌ال‍م‍ل‍ک‌. اشرفی, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۲ ص, ۱۳۵۰.
الیاس بن یوسف نظامی, خ‍ی‍ر و ش‍ر, ی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از ‌ه‍ف‍ت‌ گ‍ن‍ب‍د "ن‍ظ‍ام‍‍ی‌ گ‍ن‍ج‍و‌ی‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۵ص‌, ۱۳۵۰.
مهدی آذریزدی, ق‍ص‍ه‌‌ ه‍‍ا و م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا, ن‍م‍ون‍ه ‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ص‍ه‌ د‌ار. ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۸۰ص‌, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
محمد علی نقیب الممالک, چهار درویش. پدیده, تهران, ص ۲۲۲ص, ۱۳۴۸.
قصه‏ ها و افسانه ‏ها. پدیده, تهران, ص ۱۶۶ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, قصه‏ ها. پدیده, تهران, ص ٢ج, ۱۳۴۷.
۱۳۳۹
حسین کاظم زاده ایرانشهر, راز و ن‍یاز, ی‍‍ا ص‍ح‍ب‍ت‌‌ه‍‍ا‌ی‌ دل‍ن‍ش‍ی‍ن‌ م‍‍ادر و دخ‍ت‍ر درب‍‍اره‌ ‌اس‍ر‌ار ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‍‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌خ‍‍ان‍گ‍‍ی‌. ش‍رک‍ت‌ ن‍س‍ب‍‍ی‌ ح‍‍اج‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌ و ش‍رک‍‍اء, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٦٥ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
ابوالقاسم جنتی عطائی, چند سطر تاریخچه درباره ادبیات کودکان و نوجوانان. سپیده فردا, ص [٩٢]-٩٤, ۱۳۳۶.
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال پنجم ابتدائی‌. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, تهران‌, ص ج, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال ششم ابتدائی‌. صندوق مشترك فرهنگی ایران و امریكا, تهران‌, ص ۲ج‌, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
فضل الله مهتدی (صبحی), د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ دی‍و‌ان‌ ب‍ل‍خ‌. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱۱۱ص‌, ۱۳۳۴.
۱۳۲۴
امیرقلی امینی, داستانهای امثال. بی نا, بی جا, ص ج٢, ۱۳۲۴.