کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان آلمانی and پدیدآورنده is هرتا آنتوان ماتیلد تریپل ون گبهارت  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۹
هرتا آنتوان ماتیلد تریپل ون گبهارت, دختری از هیچ جا. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٣٢ص, ۱۳۴۹.