کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان استعارى و تمثیلى and پدیدآورنده is فریدون هدایت پور  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
فریدون هدا پور, شهر ماران. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٢ ص, ۱۳۵۳.