کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان استعارى و تمثیلى and پدیدآورنده is تقی کیارستمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۹
تقی کیارستمی, قهرمان‌. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۴۹.