کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان استعارى و تمثیلى and پدیدآورنده is محمود شالیزاری  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
محمود شالیزاری, دهکده رستم کلاته. الهام, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۵.