کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه اندرزی تمثیلی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عبیدالله عبید زاكانی‌, مخمس موش و گربه. مطبعه خوانساری, بی جا, ص ٣٢ ص, نوشته شده.
نصایح اطفال مشهور بشنگول. مطبعه مشهدی میرزا زرتاب, بی جا, ص ١٦ ص, نوشته شده.
۱۳۴۶
ویلهلم کارل گریم, ملکه زنبورها. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۶.
۱۳۳۲
عبیدالله عبید زاكانی‌, کتاب موش و گربه. كتابفروشی ادیبه‌, تهران‌, ص ١٦ ص, ۱۳۳۲.
عبیدالله عبید زاكانی‌, کتاب موش و گربه. كتابفروشى ادیبه, تهران, ص [۱۵] ص, ۱۳۳۲.
۱۳۱۹
شنگول و منگول. كتابفروشى اسلامیه, [طهران], ص ۱٦ص, ۱۳۱۹.
۱۳۱۳
خاله قرباغه عروسى لاک پشت. مطبعه علمی, تهران, ص ١٥ ص, ۱۳۱۳.
۱۳۱۲
گرگ و روباه. مطبعه اخوان كتابچى (اسلامیه), تهران, ص ٨ ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۸
میرزای شیدا, خاله قرباغه و عروسى لاک‏پشت و ملانصرالدین. سعادت، مطبعه اخوان كتابچى (اسلامیه), [طهران], ص ۱۶ ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۵
عبیدالله عبید زاكانی‌, کتاب موش و گربه و کتاب سنگتراش. مطبعه آفتاب, برلین, ص ٢٤ ص, ۱۳۰۵.
۱۲۸۷
افسانه شنگول و منگول. مطبعه دارالطباعه میرزاعبدالله شیرازى, بی جا, ص ١٦ص, ۱۲۸۷.
۱۲۸۰
گرگ و روباه و نصیحت‏نامه حکما. کتابفروشی محمد علی روستازاده, اصفهان, ص ۱٦ ص, ۱۲۸۰.