کاربرگه

Found 89 results
فیلترها: کلیدواژه is نقد و بررسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فاطمه بیگم عابدی مقدم, اردک پرچونه. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۸ص, نوشته شده.
فریدون بدره ای, الیدور. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص‌, نوشته شده.
نرگس وفادار, ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا، ب‍چ‍ه‌ه‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, نوشته شده.
مصطفی رمضانی, راز کلمه‌ ها. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۷ص, نوشته شده.
شهلا هاشمی یگانه, گزارش کتاب سرافینا. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, نوشته شده.
اسماعیل کدخدازاده, موش و گربه. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص‌, نوشته شده.
۱۳۷۹
محمد هادی محمدی, تاریخ ادبیات کودکان ایران. نشر چیستا, تهران, ص ۱۰ج, ۱۳۷۹.
۱۳۵۹
علیرضا جهانشاهی و دهگان, کاوه, افسانه های فارسی در دیدگاهی نو و گسترده. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۱۵-۱۶, ۱۳۵۹.
انجوی گردآورنده قصه های ایرانی :, « این كتابها را نه كودكان می فهمند نه بزرگترها » ". در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۹-۱۰, ۱۳۵۹.
فریبرز مختاری و ظریفیان, محمود, سومین کتاب ... در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, ص ص. ۱۱, ۱۳۵۹.
محمد حسن مجاهد, قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۱۹-۲۰, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۰-۲۱, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۱-۲۳, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۳-۲۴, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۱۶-۱۹, ۱۳۵۹.
محمد جعفر محجوب, قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ۵-۸, ۱۳۵۹.
قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۴-۲۵, ۱۳۵۹.
قباد, قصه های ایرانی. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۲۶-۳۰, ۱۳۵۹.
رامین و وفایی, مینا, یک سبک ادبی که شاهد گویای روح و عادات و آداب یک کشور است. در گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،, صص ص. ۱۲-۱۴, ۱۳۵۹.
۱۳۵۵
شب زنده دا محمد, ادبیات کودکان: درباره آسمان و فرزندانش. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
فرخنده، محمود, بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: آشنایی با عملکرد سنت. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
فرخنده، محمود, بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: بازسازی ادبیات عامیانه - قصه ی کودک - کتاب. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
فرخنده، محمود, بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: خوابهای خوش کودکان. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
فرخنده، محمود, بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: شعر صدای طبیعت است. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
فرخنده، محمود, بحث و بررسی: نقاشیهای کودکانه در کتابی بچگانه. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
شب زنده دا محمد, بررسی کتاب: از ساده نویسی تا ساده گیری. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: به دنبال گرده ی زمین. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: پسر غمگین آوازخوان. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: جای عنصر خوب در داستان خالی است. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: حرفی برای بچه ها، حرفی برای نویسنده. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: روایت هایی که افسانه هستند نه دروغ. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: ریشه در خاک دوستی. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: ضرورت آشنایی با فرهنگ کلامی بچه ها. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: فرهاد در اتوبوس. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: یک اتفاق ساده. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
شب زنده دا محمد, برنامه های کودک در تلویزیون. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.