کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های امریكایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
هال ماری اتس, گردش در جنگل. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٤٠ص, نوشته شده.
هلن اورز, میمون مسخره. نورجهان, تهران, ص [٤٤]ص, نوشته شده.
۱۳۵۵
رابرت لاسن, خرگوش تپه. امیركبیر، كتابهاى جیبى، فرانكلین, تهران، نیویورک, ص ۱۱۵ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
برتا هدر (هورنر), شکارچی شجاع. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٤٨] ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
مارجوری هاپکینز, سه خدمتکار بازیگوش. امیرکبیر، همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٣٨] ص, ۱۳۵۱.
جرج مندوزا, مترسک ساعتی. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٣٣] ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
آرمسترانگ ولز اسپری, این را می‌گویند شجاعت‌. امیرکبیر، فرانکلین, تهران‌، [نیویورک], ص ۱۰۲ص‌, ۱۳۴۸.
مونرو لیف, س‍رگ‍ذش‍ت‌ ف‍ردی‍ن‍ان‍د. خ‍وارزم‍ی‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن, تهران, ص ۶۴ص, ۱۳۴۸.
۱۳۳۷
داستانهای ملل‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ١٦٨ ص‌, ۱۳۳۷.