کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: مهرداد مهرین، پدیدآورنده است  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
هانس کریستیان اندرسن, اردک زشت. خشایار, تهرا, ص ٨ص, نوشته شده.
مهرداد مهرین, سرگذشت ژاندارک, قهرمان جاویدان تاریخ فرانسه. گردآفرید, بی جا, ص ٦٢ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو. خشایار, بی ج, ص ١٧٣ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو. خشایار, تهرا, ص [١٠]ص, نوشته شده.
۱۳۳۹
مهرداد مهرین, سرزمین سحرآمیز ژاپن. بنگاه مطبوعاتی عطائی, تهران, ص ١٣١ص, ۱۳۳۹.