کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: پدیدآورنده is سعید نفیسی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۸
ژاک هانری پیر, پل و ویرژینی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٩١ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۵
سعید نفیسی, نفیسی، سعید, ش نويسنده. ۱۳۴۵.
۱۳۳۸
سعید نفیسی, نامه‌ها : کتاب برای کودکان. راهنمای کتاب, ص [٧٨٧]-٧٨٨, ۱۳۳۸.
سعید نفیسی, نامه ها : کتاب برای کودکان. راهنمای کتاب, ص [٧٨٧]-٧٨٨, ۱۳۳۸.
۱۳۳۴
سعید نفیسی, خاطرات جوانی یک استاد. خواندنیها, ص ٣٢-٣٥, ۱۳۳۴.
۱۳۳۰
سعید نفیسی, کتاب برای نوآموزان. پروین ما, ص ٦, ۱۳۳۰.
۱۳۱۳
سعید نفیسی, تاریخچه معارف ایران. تعلیم و تربیت, ص ٥٣٠- ٥٣٧, ۱۳۱۳.
سعید نفیسی, تاریخچه معارف ایران (دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲۲ص, ۱۳۱۳.
سعید نفیسی, کلیات تدریس زبان بیگانه. تعلیم و تربیت, ص ۲۷۲-۲۷۴, ۱۳۱۳.