کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: پدیدآورنده is فرنگیس فروتن پور  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
فرنگیس فرو پور, رنگ. رادیو تلویزیون آموزشی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران, تهران, ص ۲۳ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
فرنگیس فرو پور, کاردستی با اشیاء ساده. انتشارات تلویزیون آموزشی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، سروش, تهران, ص ٥ج, ۱۳۵۵.