کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: پدیدآورنده is یوهانا (هویسر) اشپیری  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
یوهانا (هویسر) اشپیری, داستان پسر چوپان. مطبعه بروخیم, بی جا, ص ٦١ص, نوشته شده.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هایدی: دختر کوهستان. بی نا, بی جا, ص ٢٧٧ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
یوهانا (هویسر) اشپیری, سرگذشت هایدی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٩۵ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی در شهر. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی در مزرعه. بامداد, تهرا, ص ١٧ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی و پدر بزرگ. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی و کلارا. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۴.
۱۳۴۷
یوهانا (هویسر) اشپیری, هایدی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۴۷.