کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: پدیدآورنده is ساموئل یاکوولیویچ مارشاک  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, تازی- تاکسا. پروگرس, مسکو, ص ٢٠ص, نوشته شده.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, سیرک. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, چ‍ه‌ ش‍د ک‍ه‌ دوس‍ت‍م‌ د‌اش‍ت‍ن‍د. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, تهران, ص [۲۲] ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, کوچولوها در قفس. پروگرس, مسکو, ص ٢٢ص, ۱۳۵۴.