کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: پدیدآورنده is علی محمد عامری  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
برتا موریس پارکر, اجتماعات حشره ها. دانش، فرانكلین, تهران, ص (٣٦) ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, جانداران. ابن سینا، فرانکلین, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, حیوانات گذشته. ابن سینا، دانش، فرانکلین, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, دانشمند و وسائل کارش. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٣٦ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, سطح متغیر زمین‌. ابن‌سینا، فرانكلین, بی جا, ص ۳۶ ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, قوه جاذبه. دانش، فرانکلین, تهران, ص ٣٦ص, نوشته شده.
ب‍رت‍ا م‍و پ‍ارک‍ر, مرغان. دانش، ابن‌ سينا, تهران, ص ۳۶ ص, نوشته شده.
۱۳۴۳
برتا موریس پاركر, جانداران سراسر اعصار. ابن سینا, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۴۳.
۱۳۳۶
برتا موریس پارکر, شبیه ماشین هستید. ابن سینا، فرانکلین، دانش, ت‍‍ه‍ر‌ان‌، ق‍‍ا‌ه‍ره‌، لا‌ه‍ور، نی‍وی‍ورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۶.
برتا موریس پارکر, نزدیکترین همسایه زمین. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۳۶ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۳
ب‍رت‍ا م‍و پ‍ارک‍ر, ح‍ی‍وان‍ات‍ی‌ را ک‍ه‌ م‍ی‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌. اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، دان‍ش‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍ه‍ران‌, ص ۳۶ ص, ۱۳۳۳.
برتا موریس پارکر, حرارت. دانش - ابن سینا, تهران - قاهره - لاهور - نیویورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۳.
۱۳۱۹
علی محمد عامری, شخصیت معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۳-۴۳, ۱۳۱۹.