کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، پدیدآورنده است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۵
ح‍لاج‌ (دا م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌), بررسی اشکالات کتاب های درسی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۱۵.
اداره کل انطباعات, کتاب تاریخ سال های پنجم و ششم ابتدایی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۳
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, نشان دبستان اردشیر. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۳.
۱۳۰۴
کفیل ایالت آذربایجان, کنگره زبان فارسی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۴.