کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: پدیدآورنده is باقر ساروخانی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
محمد تقی مظفری و ساروخانی, باقر, آموزش و مشخصات آن در کودکان و جوانان در ایران امروز. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دپارتمان علوم اجتماعی, تهران, ص ۹۹ص., ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
علی پورطائی, ب‍ررس‍‍ی‌ و ‌ارزی‍‍اب‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌‌ ای‍ر‌ان. د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌، م‍وس‍س‍ه‌م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ رو‌ان‍ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی, تهران, ص ۱۷۰ ص‌, ۱۳۵۰.