کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: جیمز فنیمور کوپر، پدیدآورنده است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
جیمز فنیمور کوپر, بازمانده سرخ پوستان. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۵۳.