کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: پدیدآورنده is رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۲
رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت, ساعات تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.