کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: پدیدآورنده is ح‍لاج‌ (دای‍ره‌ م‍طب‍وع‍ات‌ اداره‌ ک‍ل‌ ان‍طب‍اع‍ات‌ وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۵
ح‍لاج‌ (دا م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌), بررسی اشکالات کتاب های درسی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۱۵.
ح‍لاج‌ (دا م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌), کمبود کتاب های درسی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۴ص, ۱۳۱۵.