کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: رئیس ایالتی اداره معارف و اوقاف آذربایجان، پدیدآورنده است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۰۱
رئیس ایالتی اداره معارف و اوقاف آذربایجان, مدرسه رشدیه. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۲ص, ۱۳۰۱.