کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: پدیدآورنده is عباس سعیدی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
عباس سعیدی, دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍سان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۵.
غلامحسین یوسفی, سخنرانی در دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۵.
۱۳۳۹
عباس سعیدی, چگونگی اداره مؤسسه های شبانه روزی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۲-۳۱, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
عباس سعیدی, اهمیت بهداشت روحی در مدارس ابتدایی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۰-۱۹, ۱۳۳۶.