کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: پدیدآورنده is فردوس وزیری  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۸
فردوس وزیری, وزیری، فردوس, ش نويسنده، كارشناس ادبيات كودكان و عضو شوراي نويسندگان نشريه‌هاي پيك. ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
فردوس وزیری, معیارهای سنجش یک قصه کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۳۵-۴۴۹, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
می می برود چفلند و وزیری, فردوس, ماهی می تواند بشکن بزند ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۰-۴۵, ۱۳۵۲.
۱۳۴۸
ایرج جهانشاهی و وزیری, فردوس, پیک کودک, دو هفته یکبار ج. وزارت آموزش و پرورش، فرانکلین, تهران, ۱۳۴۸.
۱۳۴۵
فردوس وزیری, ق‍ص‍ه‌ ن‍خ‍ود‌ی. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، فرانکلین، م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دی‍ن‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۳۲ص‌, ۱۳۴۵.
کره اسب سیاه. وزارت آموزش و پرورش، مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان، فرانکلین, تهران, ص ٥٨ص, ۱۳۴۵.