کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: پدیدآورنده is مهرداد نبیلی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
مهرداد نبیلی, م‍د‌ارس‌ ت‍ج‍رب‍‍ی. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍‍ازم‍‍ان‌پ‍ژو‌ه‍ش‌ و ن‍وس‍‍از‌ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱ج‌ (ش‍م‍‍اره‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), ۱۳۵۵.
مهرداد نبیلی, م‍د‌ارس‌ ت‍ج‍رب‍‍ی. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍‍ازم‍‍ان‌پ‍ژو‌ه‍ش‌ و ن‍وس‍‍از‌ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱ج‌ (ش‍م‍‍اره‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), ۱۳۵۵.
۱۳۵۰
فردیناند کول لین, جهان حشرات. نیل، فرانلکین, تهران, ص ١٩٣ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۰
استیوارت هال هالبروک, دی‍وی‌ ک‍راک‍ت‌: م‍رزب‍ان‌ دلاور. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، [ن‍ی‍وی‍ورک‌], ص ۱۵۶ ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
فرانسيس ون ميسن, از جان گذشتگان. نيل، اميركبير، فرانكلين, تهران، نيويورك, ص ۱۲۵ص, ۱۳۳۹.