کاربرگه

Found 25 results
فیلترها: پدیدآورنده is مهدی آذریزدی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مهدی آذریزدی, آذریزدی، مهدی, ش نویسنده / بازنویس. نوشته شده.
محمد بن علی شمس تبریزی, اصل موضوع. اشرفی, تهران, نوشته شده.
۱۳۸۵
مهدی آذریزدی, این زندگی من است. در زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذریزدی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ص ص. ٢٣-٧٥, ۱۳۸۵.
مهدی آذریزدی, پدرم گفت کتاب به درد آخرتت نمی خورد, آذریزدی به روایت آذریزدی ". خاتم یزد (یادنامه مهدی آذریزدی), ص ٤-٥, ۱۳۸۵.
مهدی آذریزدی, قصه هایی که برای بچه ها انتخاب کردم, معرفی آثار به روایت مهدی آذریزدی ". خاتم یزد (یادنامه مهدی آذریزدی), ص ٩, ۱۳۸۵.
۱۳۸۳
مهدی آذریزدی, آذریزدی از نگاه آذریزدی. در ویژه نامه همایش نکوداشت استاد مهدی آذریزدی، به کوشش: حسین مسرت، پیام شمس الدینی، یزد: بنیاد ریحانه الرسول یزد، ١٣٨٣, ص ص. [٦٨]-٨٠, ۱۳۸۳.
۱۳۵۷
مهدی آذریزدی, مثنوی بچه خوب. اشرفی, تهران, ص ٧٣ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
مهدی آذریزدی, قصه های تازه از کتابهای کهن برای کودکان‌, مجموعه کامل ده دفتر در یک کتاب. اشرفی, تهران‌, ص ۴۸۸ ص, ۱۳۵۶.
مهدی آذریزدی, قصه های خوب برای بچه های خوب: قصه هایی برگزیده از گلستان و ملستان. امیرکبیر, تهران, ص ١٤٩ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۲
پ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌, درب‍‍اره‌ ح‍ی‍و‌ان‍‍ات‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی. اشرفی, تهران, ص ۷۶ص‌, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
مهدی آذریزدی, گربه ناقلا. اشرفی, تهران, ص ۲۷ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
محسن بن علی تنوخی, ب‍‍اف‍ن‍ده‌ د‌ان‍ن‍ده‌, ی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ‌از "ج‍‍ام‍‍ع‌ ‌ال‍ح‍ک‍‍ای‍‍ات‌ د‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۴ص‌, ۱۳۵۰.
حسن بن علی نظام الملک, ح‍ق‌ و ن‍‍اح‍ق‌, ی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از "س‍ی‍‍اس‍ت‌ ن‍‍ام‍ه‌" خ‍و‌اج‍ه‌ ن‍ظ‍ام‌ ‌ال‍م‍ل‍ک‌. اشرفی, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۲ ص, ۱۳۵۰.
مهدی آذریزدی, ق‍ص‍ه‌‌ ه‍‍ا و م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا, ن‍م‍ون‍ه ‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ص‍ه‌ د‌ار. ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۸۰ص‌, ۱۳۵۰.
مهدی آذریزدی, هشت بهشت, هشت اثر منظوم. اشرفی, تهران, ص ۴۴ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۶
مهدی آذریزدی, م‍رد و ن‍‍ام‍رد, ی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از ‌ه‍ز‌ار و ی‍ک‌ ش‍ب‌. اشرفی, تهران, ص ۱۱۰ص‌, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
محمد بن عبدالملک ابن طفیل, ب‍چ‍ه‌ ‌آدم‌, ق‍ص‍ه‌ س‍‍اده‌ و ک‍وت‍‍اه‌ "ح‍‍ی‌ب‍ن‌ی‍ق‍ظ‍ان‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۸۹ص, ۱۳۴۵.
قصه‌های خوب برای بچه های خوب: قصه های برگزیده از قصه‌های قرآن‌. امیركبیر, تهران‌, ص ۱۶۷ ص, ۱۳۴۵.