کاربرگه

Found 36 results
فیلترها: پدیدآورنده is داریوش عباداللهی واحد  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
داریوش عباداللهی واحد, کوه‏نوردانحماسه برزین: قصه‏اى براى نوجوانان. سرود، نشر كتاب كودكان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس, تهران‌, ص ٣١ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
داریوش عباداللهی واحد, باباعلى. سرود، نشر کتاب کودکان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس, تهران, ص ۳۱ ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, خلیفه, داستان براى كودكان و نوجوانان. سرود، نشر کتاب کودکان و نوجوانان وابسته به انتشارات قفنوس, تهران‌, ص ۳۰ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, داستان جنگل. سرود، نشركتاب كودكان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس, تهران, ص ۳۸ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, روبنسن کروزوئه و ماجراهایش, یک قصه برای کودکان و نوجوانان. نوبل, تبریز, ص ٢٧ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, زندگی دو دوست, هفت قصه برای کودکان و نوجوانان. رز, تهران, ص ٧٧ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, فلسطین، فلسطین وطن مقدس من, قصه ای براى نوجوانان و "يك مقدمه". سرود؛ نشر کتاب کودکان و نوجوانان وابسته به انتشارات قفنوس, تهران, ص ۳۸ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
داریوش عباداللهی واحد, چرتدان و خورتدان. نوبل, تبريز, ص ۱۹ص, ۱۳۵۵.
داریوش عباداللهی واحد, ع‍ی‍ار, ی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. ح‍ق‍ی‍ق‍ت, ت‍ه‍ران‌، ت‍ب‍ری‍ز, ص (۳۲) ص, ۱۳۵۵.
داریوش عباداللهی واحد, همراهی. نوبل, تبريز, ص ۲۹ص‌, ۱۳۵۵.
داریوش عباداللهی واحد, همکارى, مجموعه سه قصه براى كودكان. حقيقت, تهران، تبريز, ص ٢٩ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
داریوش عباداللهی واحد, بچه هاى اهر. رز, تهران‌, ص ٣٠ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, صیاد پیر و پسرش, مجموعه ی دو قصه براى كودكان. رز, تهران, ص ١٩ ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراهای ستارخان. نوبل, تبریز, ص ٣٨ ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, مرداب انزلى. ابن‌سينا, تبريز, ص ٥٤ ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, نگار و نبی. حقیقت, تهران, ص ٢٩ ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, یوسف, يک قصه برای کودکان. حقيقت, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
داریوش عباداللهی واحد, بهلول مراغه‏اىیاسرگذشت مرد داناى فداکار, يک قصه برای کودکان. نوبل, تبريز, ص ۳۱ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, دانا و نادان, دو قصه براى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, راسوی شجاع. ابن سینا, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, روباه حیله‏گر و راسوى عاقل, قصه ى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۳۶ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, سرگذشت گربه ننر. رز, تهران, ص ۵۲ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراهای راسو. نوبل, تبریز, ص ٣١ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراى مرد هیزم‏شکن و خرس. ابن‌سينا, تبريز, ص ٣٤ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, نخودى و حاکم. نوبل, تبريز, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
داریوش عباداللهی واحد, واهی. نوبل, تبریز, ص ٤٠ ص, ۱۳۵۲.
داریوش عباداللهی واحد, همبازی, قصه‏ى كودكان. رز, تهران, ص ٥٦ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
داریوش عباداللهی واحد, بچه هاى کویر, قصه براى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۱.
داریوش عباداللهی واحد, گیله مرد. نوبل, تبریز, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
داریوش عباداللهی واحد, لاکوى. نوبل, تبريز, ص ١٦ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
داریوش عباداللهی واحد, خاطرات فرج. نوبل, تبريز, ص ٣٥ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
داریوش عباداللهی واحد, حاجی فیروز. نوبل, تبریز, ص ٢٤ص, ۱۳۴۸.
داریوش عباداللهی واحد, هرزه گیاه ماجراجو. نوبل, تبريز, ص ۳۱ ص, ۱۳۴۸.