شهر زیر دریا(۱۶)

شهر زیر دریا(۱۶)
عنوانشهر زیر دریا(۱۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۲

شماره صفحهص۱۶
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, شهر زیر دریا, طراحی, منابع دیداری, کتاب مصور
متن کامل