آدمک چوبی(۱۸)

آدمک چوبی(۱۸)
عنوانآدمک چوبی(۱۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٥

شماره صفحهص١٨
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعآدمک چوبی, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, منابع دیداری, کتاب مصور
متن کامل