درخت چیست؟ (۱۸)

درخت چیست؟ (۱۸)
عنواندرخت چیست؟ (۱۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرسیتو, مانابوسی
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٤]=۱۹۷۵

شماره صفحهص١٨
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, درخت چیست؟, مانابوسى سیتو, منابع دیداری, کتاب تصویری, گوآش
متن کامل