موسسه مطبوعاتی علمی،علی اکبر علمی

اسب پرنده

اسب پرنده, , بی جا, p.٣٢ص, (مشخص نیست)

مجموعه‏ی دو داستان، شامل: "اسب پرنده": دهقانی سه پسر به نام‏های "وانیلو" و "گاوریلو" و "ایوان" دارد. روزى دزدى به گندم هاى آن ها دستبرد مى زند. ایوان مامور مى شود که شب بیدار بماند تا بتواند دزد را دستگیر کند. ماده اسب سفیدی را مى بیند و مى گیرد. اسب حاضر مى شود در برابر آزادی خود سه کره ى خود را به ایوان بدهد. ایوان با آن سه کره به عنوان مهتر به کاخ پادشاه راه می یابد و به کمک اسب کوچک که برای خود برداشته است، به آرزوهای پادشاه تحقق می بخشد. خود نیز با دختری ازدواج می کند و حاکم یکی از شهرهای روسیه مى شود. "شکارچی و میمون": شکارچی برای پیدا کردن غذا به جنگل مى رود و با خرگوشی آشنا مى شود.

Syndicate content