صمد بهرنگی، عمو جلیل و بهروز دهقانی، آخیرجان

صمد بهرنگی، عمو جلیل و بهروز دهقانی، آخیرجان
عنوانصمد بهرنگی، عمو جلیل و بهروز دهقانی، آخیرجان
گونهعکس
سال انتشارمشخص نیست
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

کلیدواژه هابهروز دهقانی, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان