دختران ارمنی در مدرسه‌ای در جلفا

دختران ارمنی در مدرسه‌ای در جلفا
عنواندختران ارمنی در مدرسه‌ای در جلفا
گونهعکس
سال انتشارمشخص نیست
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

کلیدواژه هاارامنه, عکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان