دانش آموزان دختر مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود

دانش آموزان دختر مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
عنواندانش آموزان دختر مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
گونهعکس
سال انتشار1354
تاریخ نشر

1354-1355

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

کلیدواژه هاعکس, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

چکیده

معلم مدرسه محمد علی جدیدالاسلام