کیهان هفته

کتاب کوچه: شالی نو، مالی نو

کتاب کوچه: شالی نو، مالی نو, ظهوری, محمود, and بلوکباشی علی , p.[١٦٠-١٦١], (1341)

شرح یک رسم شاهرودی که کودکان در آخر سال آن را اجرا می کنند و متن ترانه هایی که در این مراسم خوانده می شود، به روایت شاهرودی، همراه با آوانویسی آن ها.

کتاب کوچه: متل گنجیشگکی که قبای نو پوشید

کتاب کوچه: متل گنجیشگکی که قبای نو پوشید, امیراختیار, وجیهه, and بلوکباشی علی , p.[١٧٨]-١٧٩, (1341)

گنجشکی که برای عید لباس نو نداشت، یک غوزه ی پنبه پیدا کرد و آن را پیش پنبه ریس، پارچه باف و جامه دوز برد و تهدیدشان کرد و گفت حتماً باید کار او را انجام بدهند. بعد لباس نو را گرفت و پیش بقیه ی گنجشک ها رفت. در جواب سؤال دوستانش که از او می پرسیدند چگونه این لباس را به دست آورده است، پاسخ می داد که با تحمل سختی و رنج و پشتکار.

Syndicate content