گروهی از پیشاهنگان در اردوی تابستانی منظریه تهران

گروهی از پیشاهنگان در اردوی تابستانی منظریه تهران
عنوانگروهی از پیشاهنگان در اردوی تابستانی منظریه تهران
گونهعکس
شماره دسترسی3-106 ع
سال انتشار1318
تاریخ نشر

1318

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاردوی منظریه, عکس, پیشاهنگان
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل