کودکان و مربیان کودکستان شاهپور در کنار اسلام (مدیر)، اصفهان

کودکان و مربیان کودکستان شاهپور در کنار اسلام (مدیر)، اصفهان
عنوانکودکان و مربیان کودکستان شاهپور در کنار اسلام (مدیر)، اصفهان
گونهعکس
شماره دسترسی4-106 ع
سال انتشار1318
تاریخ نشر

1318؟

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کودکستان شاهپور, کودکستان غیردولتی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

کودکان با پوشاک محلی