کودکان در حال آب بازی در کودکستان دولتی شماره یک

کودکان در حال آب بازی در کودکستان دولتی شماره یک
عنوانکودکان در حال آب بازی در کودکستان دولتی شماره یک
گونهعکس
شماره دسترسی3-106ع
عکاسمنوچهریان, مهرانگیز
تاریخ تولد - وفات

1293-1379

سال انتشار1314
تاریخ نشر

1314

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, كودكستان دولتي شماره يك, مهرانگیز منوچهریان, کودکستان دولتی
منابع

منوچهریان، مهرانگیز. محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی. تهران: دانشسرای دختران، 1315.

متن کامل