کمیسیون نام‌گذاری اطفال

عنوانکمیسیون نام‌گذاری اطفال
گونهسند
فرستندهوزیر کشور,
گیرندهوزیر فرهنگ,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار1337
تاریخ نشر

23 فروردين 1337

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزیر فرهنگ, وزیر کشور
متن کامل

تشکیل کمیسیون برای جلوگیری از گسترش نامگذاری کودکان به نام های اروپایی دراداره اطلاعات وزارت کشور ودعوت از نماینده وزارت فرهنگ برای شرکت وهمفکری در جلسات این کمیسیون. ابلاغ دستور وزارت کشور به محمد محیط طباطبایی بازرس وزارت فرهنگ برای شرکت درکمسیون نام گذاری اطفال .