کمبود پزشک برای مدارس آستارا

عنوانکمبود پزشک برای مدارس آستارا
گونهسند
فرستندهپورطبیب,
گیرندهاداره معارف واوقاف ایالت شرقی آذربایجان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1316
تاریخ نشر

18خرداد 1316

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوع[ناخوانا] ملک یان(انجمن ارامنه تهران), اداره معارف واوقاف ایالت شرقی آذربایجان, سند, منابع نوشتاری, پورطبیب (نماینده معارف واوقاف آستارا )
متن کامل

اعلام کمبود پزشک برای مدارس وپایین بودن سطح سلامت وبهداشت دربین دانش آموزان آستارا به وسیله
نماینده معارف آستارا وهماهنگی اداره های معارف وبهداشت برای بهبود شرایط.