پ‍رورش‍گ‍اه‌ آل‍م‍ان‍ی‌

عنوانپ‍رورش‍گ‍اه‌ آل‍م‍ان‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۲ت‌
فرستندهفرمانداری اصفهان,
گیرندهاداره شهربانی اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1318
تاریخ نشر

1مهر1318

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعاداره شهربانی اصفهان, سند, فرمانداری اصفهان, منابع نوشتاری
متن کامل

مکاتبات اداری درباره انتقال محل موسسه ارنست کریستوفیل از روستا به شهر وسپس ازدستجرد به شهرضا به دستور فرمانداری اصفهان.