وزارت معارف: تهیه بودجه

عنوانوزارت معارف: تهیه بودجه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد1308
تاریخ نشر

پنجشنبه 3 بهمن 1308

شماره

س۸ ش۱۵ (1192)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, ساختمان های آموزشگاهی, مقاله, کوشش
متن کامل

خبر اقدامات وزارت معارف در زمینه ی ساخت مدرسه در استان های مختلف و اختصاص بودجه برای این کار.