نورالدین زرین کلک(راست)

نورالدین زرین کلک(راست)
عنواننورالدین زرین کلک(راست)
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۳
تاریخ نشر

۱۳۳۳

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعتصویرگر, عکس, نورالدین زرین کلک
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

در سیکل اول دبیرستان اسدآبادی