نشریه زبان

عنواننشریه زبان
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۵۸ت‌
فرستندهصدیق, عیسی
گیرندهاداره کل شهربانی,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1322
تاریخ نشر

13اسفند1322

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعاداره کل شهربانی, سند, عیسی صدیق (وزیرفرهنگ), منابع نوشتاری
متن کامل

تاییدیه امتیاز نشریه زبان به صاحب امتیازی جبار باغچه بان برای انتشاردر تهران .