م‍وس‍س‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍وران‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌

عنوانم‍وس‍س‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍وران‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۰ت‌
فرستندهکفیل اداره معارف و اوقاف,
گیرندهحکومت اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1313
تاریخ نشر

15بهمن 1313

زبان انتشارفارسی
موضوعحکومت اصفهان, سند, منابع نوشتاری, کفیل اداره معارف واوقاف
متن کامل

احراز هویت از همکاران ارنست کریستوفیل برای ادامه کار آموزشگاه نابینایان (موسسه کوران )وبررسی سوابق او در تبریز واصفهان وشیوه تامین بودجه این موسسه .