ملانصرالدین

عنوانملانصرالدین
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٥٨ک
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٨٠ص
اندازه٣/٢٠*٨/١٤ س.م
موضوعادبیات تالیف, بی نا, لطیفه های فارسی, مجموعه ها, کتاب
متن کامل

مجموعه ی ۲۱۰حکایت‏ از ملانصرالدین، شامل: علم حساب ملا؛ سئوال ملا؛ افتادن قمقمه ملا؛ و....