مطالعه وضع موجود دبستانهای تبریز

عنوانمطالعه وضع موجود دبستانهای تبریز
گونهپایان نامه
شماره دسترسی۳۰پ
پدیدآورندگانفرخنده, طلعت, براهنی,
مکان دانشگاهتبریز
نام دانشگاهدانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات
سال انتشار1343
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه95ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما براهنی

موضوعانجمن ها, براهنی, بهداشت, دبستان ها, طلعت فرخنده, منابع نوشتاری, ورزش, پایان نامه
متن کامل

بررسی وضعیت اداری، ساختمان‌های آموزشی، بهداشت، انجمن‌های همکاری خانه با مدرسه و ورزش در دبستا‌‌ن‌های شهر تبریز.