مطالبات مالی

عنوانمطالبات مالی
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۶۶ت‌
فرستندهرشدیه, حسن
گیرندهریاست وزرا,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1308
تاریخ نشر

20مهر1308

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعحسن رشدیه, ریاست وزرا, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

مطالبات مالی حسن رشدیه از وزارت معارف و درخ‍واس‍ت‌ پ‍رداخ‍ت‌ آن‌ ه‍ا ازاع‍ت‍ب‍ارات‌ دول‍ت.