مدرسه رشدیه

عنوانمدرسه رشدیه
گونهسند
شماره دسترسی6394ت
فرستندهرئیس ایالتی اداره معارف و اوقاف آذربایجان,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1301
تاریخ نشر

27جدی 1301(27دی 1301)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعرئیس ایالتی اداره معارف واوقاف آذربایجان, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

معرفی فعالیت های مدرسه رشدیه ونیازی مدرسه که به کمک های مالی برای گسترش برنامه های خود دارد وپیشنهاد بودجه از مجلس شورای ملی برای ودرخواست حمایت مالی مدرسه رشدیه .